به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

کلمات اختصاری

  /  کلمات اختصاری

کلمات اختصاری

OMG

Oh my God

اوه خدای من

FLY

For your information

جهت اطلاع شما

BTW

By the way

راستی،ضمنا

ISO

In search of

در جست و جوی

IDK

I don’t know

نمیدونم

IDC

I don’t care

اهمیتی نمیدهم

JK

Just kidding

شوخی کردم

LOL

Laughing out loud

با صدای بلند خندیدن

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور