به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

قید مکان

  /  قید مکان

 قید مکان

 

  در زبان انگلیسی از قید های مکان برای زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم بدانیم فعل در کجا اتفاق افتاده است .

 برای مثال در جمله ” من کیفم را در خانه جا گذاشتم ” کلمه خانه قید مکان است.

 .

                                                 من کیفم را در خانه جا گذاشتم                               I left my bag at home

.

 ساختار قید مکان :

.

 قید مکان اکثرا از کلمات اظافه و پرکاربرد in ، at ، by به همراه یک اسم مکان ساخته میشوند و معمولا قبل از قید زمان و بعد از قید حالت قرار میگیرد.مکان

.

                                                 آنجلینا در پارکینگ منتظر است                              Angelina is waiting in the parking lot

.

 نکته : گاهی برای تاکید بر روی مکان و مهم بودن مکان در جمله ، قید مکان در ابتدای جمله قرار میگیرد .

 این نوع ساختار معمولا در گزارشات رسمی و پلیس به چشم میخورد.

.

                                            آنها نامه را زیر تخت پیدا کردند                               Under the bed they found the letter

.

نکته : اگر قید مکان را ابتدای جمله به کار ببریم باید فاعل جمله را به بعد از فعل to be منتقل کنیم.                         

.

نکته : از قید های مسافت برای نشان دادن دوری و نزدیکی استفاه میکنیم. با اظافه کردن from ، to به اسم های مکان ها یا … قید مسافت میسازیم.

.

                                                 آن ماشین از مغازه دورتر است                                That car is far from the shop

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور