به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

Boy and Nils

  /  Boy and Nils

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Boy and Nails

.

پسر و میخ ها

.

.There once was a little boy who had a bad temper

.

زمانی پسربچه ای بود که رفتار بدی داشت

.

is father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper

.
پدر یک کیسه پر از میخ به او داد و به او گفت که هربار رفتار بدی انجام داد

.

, he must hammer a nail into the back of the fence

.

او باید یک میخ به پشت دیوار بکوبد

.

The first day, the boy had driven 37 nails into the fence

.

روز اول پسر 37 میخ به دیوار زده بود
.

   Over the next few weeks, as he learned to control his anger

 .

طی چند هفته بعد وقتی او یاد گرفت که خشم خود را کنترل کند

.

the number of nails hammered daily gradually dwindled down

.

تعداد میخ هایی که روزانه چکش میخورد به تدریج کمتر شد

.

He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence.

.

او دریافت که کنترل رفتار راحت تر از ان است که ان میخ هارا به دیوار بکوبد

.

Finally the day came when the boy didn’t lose his temper at all.

.

بلاخره روزی فرا رسید که پسر اصلا عصبانی نشد

.

He told his father about it and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper

.
او این موضوع را به پدرش گفت و پدر به پسر پیشنهاد کرد که اکنون هرروزی که رفتارش را کنترل میکند میخی را بیرون بکشد

.

The days passed and the boy was finally able to tell his father

that all the nails were gone

.

روزها گذشت و پسر بلاخره توانست به پدرش بگوید که همه میخ هارا بیرون کشیده
.

The father took his son by the hand and led him to the fence. He said,

.
پدر دست پسرش را گرفت و او را به سمت دیوار برد، او گفت:

.

You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same

.

تو خوب شده ای پسرم، اما به سوراخ های دیوار نگاه کن.دیوار هرگز یکسان(صاف) نخواهد بود

.

When you say things in anger, they leave a scar just like this one

You can put a knife in a man and draw it out

.

وقتی چیزی را با عصبانیت بیان میکنی، انها زخمی مثل این باقی میگذارند.تو میتوانی فردی را چاقو بزنی و ان را دربیاوری

.

It won’t matter how many times you say I’m sorry the wound is still there. A verbal wound is as bad as a physical one

.

مهم نیست که تو چندبار میگویی من متاسفم، زخم هنوز انجاست.ایجاد یک زخم کلامی به بدی یک زخم فیزیکی است

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور