به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

فیلم مورد علاقه

  /  فیلم مورد علاقه

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A:What’s your favorite movie?
.
A: فیلم مورد علاقه شما چیست؟

.

.B:My favorite movie is Superbad
.
B:فیلم مورد علاقه من Superbad است.
.
?A:Oh, why is that
.
A:اوه، چرا اینطوره؟
 
.
.B: It’s the funniest movie that I’ve ever seen
.
B:این خنده دارترین فیلمی هست که تا به حال دیدم.
 
.A:That’s true. It is a very funny movie
.
A:درسته، فیلم خیلی خنده داری هست.
.
?B:You’ve seen it before
.
B:قبلا ان را دیدید؟
.
.A:Yes, I saw that movie the first day it came out in theaters
.
A:بله ، من ان فیلم را اولین روزی که در سینماها اکران شد دیدم.

.

.B:Didn’t you laugh through the whole movie? I did
.
B:شما در کل فیلم نخندیدی؟من خندیدم.

.

.A: Me too. That movie brought tears to my eyes
.
A:منم همینطور. ان فیلم اشک در چشمانم اورد.

.

.B:Mine too

.

B:مال من هم همینطور.

.

.A:I have it on DVD at my house if you want to come over and watch it

.

A:من ان را روی DVD در خانه دارم.اگر میخواهید بیاید و ان را تماشا کنید.

.

.B: Sure, let’s go

.

B:حتما، بزن بریم.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور