به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

دوست

  /  دوست

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A friend in need, is a friend indeed

دوست آن است که گیرد دست دوست

Wish nobody ill

بد کسی را نخواهید

Honesty is the best policy

صداقت بهترین سیاست است

A man is known by the friend he has

بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی

Don’t look a gift horse in the mouth

دندان اسب پیش‌کشی را نمی شمارند

A good friend is the best Possession

یک دوست خوب بهترین دارایی است

Friendship is one mind in two bodies

دوست یعنی یک روح در دو بدن

Make a friend when you don’t need one

دوست پیدا کنید هنگامی که به ان نیاز ندارید

The best mirror is an old friend

دوست قدیمی تو آینه زندگی توست

Whatever comes from a friend is good

هرچه از دوست رسد نیکوست

Break bread with someone

نان و نمک با کسی خوردن

Fair-weather friend

رفیق نیمه راه

Without friends a tree like without roots

آدم بی دوست مثل درخت بی ریشه است

Absence makes the heart grow fonder

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند

He is wise who can make a friend of a foe

او که دشمن را تواند کرد دوست ، عاقل اوست

The rich knows not who is his friend

ثروتمند نمیداند که چه کسی دوست اوست

Fall not out with a friend for a trifle

دوست نباید ز دوست در گله باشد

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور