به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ضمایر پرسشی

  /  ضمایر پرسشی

ضمایر پرسشی

 

  ضمایر پرسشی که برای سوالی کردن جملات در ابتدای جمله به کار میروند.

..

  What :

 

 برای پرسش درمورد اشیا (چه چیز) به کار برده میشود.              
.
                                         نام گربه شما چه بود؟                   ? what was the name of your cat

.

Which :

    .

 برای پرسش درمورد انتخاب بین دو یا چند چیز به کار میرود.
     .              
                                    فیلم مورد علاقه شما کدام است؟                             ?which is your favorite movie  

.

Who :

.

برای پرسش درمورد افراد (چه کسی) به کار میرود.

 .

                                              معلم عربی شما کیست؟                                 ?who is your ََArabic teacher
.

Whose :

.

برای پرسش مالکیت یک چیز (مال چه کسی) به کار میرود.

.

                                            آن کتاب مال چه کسی است؟                                    ?whose book is that
.

 Where :

.

برای پرسش از مکان یه چیز یا یک فرد به کار میرود.

.

                                                  کجا زندگی میکنی؟                                         ?where do you live 

.

When :

.

برای پرسش وقت و زمان انجام کاری به کار میرود.

.

                                      چه موقعی به سرکار میروی؟                                  ?when do you go to work

.

How :

.

برای پرسش چگونه یا چطور انجام دادن یک کار به کار میرود.

.

                                       امروز حالت چطور است؟                                                  ?how are you  today

.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور