به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

عبارات کنایی

  /  عبارات کنایی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A little bird told me so

کلاغ برام خبرآورد

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است

A word spoken is an arrow left fly

آب رفته ز جوی باز نمیگردد

Christmas comes but once year

هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی

Cry wine and sell vinegar

جوفروش گندم نما

music Dance before the starts

طرف نزده میرقصد

Dead men tell no tales

سر بریده صدا نمیدهد

Divide and rule

نفاق انداز و حکومت کن

Don’t cast pearls before swine

خر چه داند قیمت نقل و نبات

Every dog is a lion at home

هر سگ به در خانه خویش است دلیر

Exchange is no robbery; tit for tat

آن چیزی که عوض دارد گله ندارد

Fish and guests stink after three days

مهمان تا سه روز عزیز است

Fish in troubled waters

از آب گل آلود ماهی گرفتن

Fling up one’s cap

کلاه خود را به هوا انداختن

Fools have the best luck

دنیا به کام ابلهان است

You want a thing done, do it yourself

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

the Weakest goes to the wall

هرچی سنگه مال پای لنگه

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور