به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ضمایر اشاره

  /  ضمایر اشاره

ضمایر اشاره

 

  ضمایر اشاره برای اشاره کردن به چیزی یا به کسی در فاصله دور یا نزدیک استفاده میشوند.

 .

  ضمایر اشاره نزدیک:

 

    this :  ضمیر اشاره برای فاصله نزدیک که برای اشاره به یک چیز یا یک فرد در مفهوم مفرد به کار میرود.               
.
                                           این یک درخت سیب است                      This is an apple tree    

.

 these : ضمیر اشاره برای فاصله نزدیک که برای اشاره به چند چیز یا چند فرد در مفهوم جمع به کار میرود.  

    .

                            اینها درخت زردآلو هستند                               These are an apricot trees  

.

 ضمایر اشاره به دور:

.

  that :  ضمیر اشاره برای فاصله دور که برای اشاره به یک چیز یا یک فرد در مفهوم مفرد به کار میرود.

 .

                                                                       آن یک ماشین قرمز است       That is a red car
.
 those:  ضمیر اشاره برای فاصله دور که برای اشاره به چند چیز یا چند فرد در مفهوم جمع به کار میرود.

.

                                                       آنها کتاب های من هستند                     Those are my books
.
 نکته: فقط جملات سوم شخص با این ضمایر ساخته میشوند.

 

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور