به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

رد کردن مهمانی

  /  رد کردن مهمانی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A: Hey, what’s up?
.
A:هی ، چه خبر؟

.

?B: Nothing, how about you
.
B:هیچی ، شما چطور؟
.
.A:Next Saturday, I’m going to have a party
.
A:شنبه هفته آینده ، من می خواهم یک مهمانی برگزار کنم.
.
?B:Oh, really
.
B:اوه ، واقعاً؟

.

?A:You are coming
.
A:شما می آیید؟
.
.B:Probably not
.
B:احتمالاً نه.
.
?A:Why is that
.
A: چرا اینطور است؟

.

.B:I don’t feel like going
.
B:حوصله رفتن ندارم.

.

?A: Why not
.
A:چرا نه؟

.

.B:I really can’t stand going to parties

.

B: من واقعاً تحمل رفتن به مهمانی ها را ندارم.

.

.A: I understand, I guess

.

A:فهمیدم ، حدس می زنم.

.

.B: Sorry about that

.

B:از این بابت متاسفم.
 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور