به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

افعال ربطی

  /  افعال ربطی

 افعال ربطی

 

  به افعالی که بر انجام کار تاکید نمیکنند،نشان دهنده حالت هستند و دو قسمت یک جمله را به یک دیگر ربط میدهند

  افعال ربطی میگویند.برای مثال میتوان با استفاده از ابعال ربطی اسم را به صفت ربط داد.

 .

                   دوست من محسن است                   my friend is Mohsen

                 او واقعا دوست داشتنی است                  she is really lovely

.

  افعال ربطی مفعول پذیر نیستند و به تنهایی معنا نمیدهند.همچنین به علت اینکه مفعول پذیر نیستند قابلیت مجهول شدن ندارند.

.

  افعال ربط به دو صورت اجزای یک جمله را به یکدیگر ربط میدهند:

.

  1-دو جز جمله بیان کننده یک موضوع باشد.                                                   Mohsen is my friend

  2-قسمت دوم جمله توصیف کننده قسمت اول جمله باشد                                    Raja is India 

    .

  افعال ربطی پر کاربرد:

.

  از جمله افعال پر کاربرد ربطی میتوان به گروه افعال be اشاره کرد:

.

am / is / are / was / were / been / being / be

.

  افعال ربطی:

.

smell / grow / appear / become / feel / get / seem / look / remain / taste / sound

  .

   نکته:

   اگر از ربطی بودن یک فعل مطمئن نبودید یک راه حل ساده برای تسخیصآن وجود دارد:

   باید فعل جمله را حذف کنیم و با توجه به ساختار و زمان جمله از افعال be استفاده کنیم ، اگر جمله معنای خود را از دست نداد

   آن فعل ربطی است.

.                              

                                                           شیر ممکن است ترش شود              the milk may turn sour   

                                                           شیر ممکن است ترش شود                the milk may be sour            

.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور