به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

عاشقانه

  /  عاشقانه

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Your wish is my command

از تو به یک اشارت از من به سر دویدن

You must grin and bear it

باید بسوزی و بسازی

What the eye sees not, the heart ruse not

نه دل ببین نه چشم بخواه

Out of sight, out of mind

از دل برود هر انکه از دیده برفت

When love is not madness, it is not love

عشقی که به دیوانگی نرسد عشق نیست

He builds castles in the air

او خیالات خامی در سر دارد

To dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

There is no smoke without fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

After death, the doctor

نوش دارو بعد مرگ سهراب

A happy heart makes a blooming visage

رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون

Bend one’s heart on

دل به چیزی بستن

birds of a feather , flocks together

کبوتر با کبوتر باز با باز

All’s fair in love and war

در عشق و جنگ هرکاری رواست

Where there is love, there is pain

انجا که عشق باشد درد هم وجود دارد

Where there is love, there is no coercion

انجا که عشق باشد اجباری نیست

Heart speaks to heart

دل به دل راه دارد

Beauty s in the eye of beholder

زیبایی در چشم بیننده است

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور