به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

The butterfly

  /  The butterfly

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

The butterfly

.

پروانه

.

A small crack appeared on a cocoon. A man sat for hours and watched carefully the struggle of the butterfly to get out of that small crack of cocoon

.

ترک کوچکی روی پیله ظاهر شد.مردی ساعت ها نشسته بود و با دقت به تلاش پروانه برای خارج شدن از ان ترک کوچک پیله نگاه می کرد

.

Then the butterfly stopped striving. It seemed that she was exhausted and couldn’t go on trying

.
سپس پروانه دست از تلاش برداشت.به نظر میرسید که خسته شده و نمیتواند به تلاش خود ادامه دهد

.

The man decided to help the poor creature

.

مرد تصمیم گرفت به موجود بیچاره کمک کند

.

He widened the crack by scissors. The butterfly came out of cocoon easily, but her body was tiny and her wings were wrinkled

.

با قیچی شکاف را پهن تر کرد.پروانه به راحتی از پیله خارج شد.اما بدنش کوچک بود و بال هایش چروکیده بود.
.

   The man continued watching the butterfly

 .

مرد به تماشای پروانه ادامه داد

ش.

He expected to see her wings become expanded to protect her body

.

او انتظار داشت که که بال های او گسترده شود و از بدنش محافظت کند

.

But it didn’t happen! As a matter of fact, the butterfly had to crawl on the ground for the rest of her life, for she could never fly

.

اما این اتفاق نیفتاد.در حقیقت پروانه مجبور بود باقی عمرش را روی زمین بخزد و هرگز نمیتوانست پرواز کند

.

The kind man didn’t realize that God had arranged

.

مرد مهربان نفهمید که خداوند بوجود اورده است

.

the limitation of cocoon and also the struggle for butterfly to get out of it, so that a certain

.
محدودیت را برای پیله و تلاش برای خروج را برای پروانه.به این صورت که

.

“fluid could be discharged from her body to enable her to fly afterward

.

مایع خاصی از بدنش ترشح میشود که او را قادر به پرواز میکند

.

Sometimes struggling is the only thing we need to do

.

گاهی تلاش کردن تنها کاری است که باید انجام دهیم

.

If God had provided us with an easy to live without any difficulties then we become paralyzed

.

اگر خدا اسودگی به ما اسودگی عنایت کرده بود تا بدون هیچگونه سختی زندگی کنیم دراین صورت فلج میشدیم

.

couldn’t become strong and could not fly

.
و نمیتوانستیم نیرومند شویم و نمیتوانستیم پرواز کنیم

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور