به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

زمان

  /  زمان

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

When pigs fly

وقت گل نی

Another day, another dollar

روز از نو، روزی از نو

Act today only tomorrow is too late

کار امروز را به فردا نینداز

Better late than never

دیر رسیدن بهترازهرگز نرسیدن است

One can not put the clock

زمان گذشته نیاید به بر

Haste makes waste

عجله کار شیطان است

When the dust has settled

وقتی آب ها از آسیاب افتاد

What is done can’t be undone

آب رفته به جوی بازنمی‌‌‌گردد

A word before is worth two after

جنگ اول بهتر از صلح اخر است

You’re only young once

ادم همیشه جوان نمیماند

A Younger idler, an old beggar

جوان بیکار امروز ، گدای پیر فرداست

What is past, is past

گذشته ها گذشته

Years teach us more than books

سال ها بیشتر از کتاب ها به ما می آموزند

A Watched pot never boils

زمان انتظار دیر میگذرد

While the grass grow, the cow starves

بزک نمیر بهار میاد خربزه با خیار میاد

All things come to him who waits

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

Any time means no time

هروقت به معنای هیچوقت است

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور