به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

افعال

  /  افعال

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

افعال گذرا و ناگذرا

افعال از نظر نیاز داشتن به مفعول به دودسته تقسیم میشوند،افعالی که به مفعول نیاز دارند و بدون مفعول معنا نمیدهند و افعالی که به مفعول نیاز ندارند و بدون مفعول هم معنای خود را حفظ میکنند..در این درس هردو نوع این افعال را بررسی میکنیم

افعال معلوم و مجهول

به طور خلاصه جملاتی که با مفعول شروع میشوند مجهول هستند و فعل استفاده در ان جمله هم مجهول است و جملاتی که با فاعل شروع میشوند معلوم هستند و فعل به کار برده در ان جمله هم معلوم است

افعال ربطی

به طور کلی افعال ربطی افعالی هستند که مفعول نمیپذیرند و به تنهایی هم مفهوم را منتقل نمیکنند.از این افعال برای ربط دادن دو قسمت یک جمله به یکدیگر استفاده و میکنند، درواقع افعال ربطی افعالی خنثی هستند

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور