به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

A blonde and a lawyer

  /  A blonde and a lawyer

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A blonde and a lawyer

یک خانم  بلوند و یک وکیل

 

A blonde and a lawyer sit next to each other on a plane

 

 یک خانم بلوند و یک وکیل در هواپیما کنار هم نشسته اند

 

The lawyer asks her to play a game

 

وکیل از او می خواهد یک بازی انجام دهد.

،

If he asked her a question that she didn’t know the answer to

 

اگر او از او سوالی بپرسد که خانم جواب را نداند

 

she would have to pay him five dollars

 

خانم باید پنج دلار به او بپردازد

 

And every time the blonde asked the lawyer a question that he didn’t know the answer to

 

و هر بار که خانم بلوند سوالی از وکیل بپرسد که او پاسخ آن را نداند

،

the lawyer had to pay the blonde 50 dollars

 

وکیل به او پنجاه دلار بپردازد

 

So the lawyer asked the blonde his first question,What is the distance
between
the Earth and the nearest start

 

بنابراین وکیل اولین سوال خود را از خانم بلوند پرسید:

فاصله زمین تا نزدیکترین ستاره چقدر است؟

،

 Without a word the blonde pays the lawyer five dollars.

 

بدون هیچ کلمه ای خانم بلوند 5 دلار به وکیل پرداخت می کند.

،

The blonde then asks him, “What goes up a hill with four legs
?”and down a hill with three

 

سپس این خانم بلوند از او میپرسد: چه چیزی از یک تپه با چهار پا بالا می رود و با سه تا پایین برمیگردد؟

،

The lawyer thinks about it, but finally gives up and pays the blonde 50
dollars

 

وكیل درباره آن فكر می كند ، اما سرانجام تسلیم می شود

و 50 دلار به این خانم بلوند پرداخت می كند

،

Then he asks him what was the answer?
And  Blonde pays him 5dollars without delay

 

سپس از او میپرسد که جواب چی بوده؟ و خانم بلوند پنج دلار به او میپردازد.

     

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور