به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

صفات

  /  صفات

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

صفت های ساده

صفت های ساده صفت هایی هستند که ویژگی های یک اسم را توصیف میکنند

صفات عالی و تفضیلی

صفات عالی صفاتی هستند که برای مقایسه برتر یا برترین بودن دو یا چند چیز بر یکدیگر استفاده میشوند

صفات مضاف

هنگامی که برای توصیف یک اسم ، از یک اسم دیگر استفاده میشود به آن صفت مضاف گفته میشود

ترتیب صفات

زمانی که برای توصیف یک اسم از دو یا چند صفت استفاده میکنیم باید صفت ها را به ترتیب استفاده کنیم

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور