به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

قید زمان

  /  قید زمان

 قید زمان

 

  در زبان انگلیسی از قید های زمان برای نشان دادن زمان انجام کار یا مدت زمان شروع تا پایان کار استفاده میشود.

 .

                                                 من کیفم را در خانه جا گذاشتم                               I left my bag at home

.

 ساختار قید :

.

 قید زمان برای بیان  سه حالت مورد استفاده قرار میگیرند.حالت اول برای زمان انجام دادن یک کار است.مکا.ن

.

                                                    من خواهرم را امروز دیدم                                          I saw my sister today

.

حالت دوم برای مواقعی استفاده میسود که میخواهیم بدانیم چه مدت انجام کار طول کشیده است.

.

                                 تمرینات شنای من شش ماه طول کشید                                  My swimming training lasted six months

.حالا

حالت سوم قید زمان مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که میخواهیم بدانیم کاری هرچند وقت یکبار یا به عبارتی چندبار انجام میگیرد.                        

.

                                      مادرم امسال پنج بار به مسافرت رفت                                   My mother traveled five times this year

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور