به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

American officer

  /  American officer

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

American officer

افسر امریکایی

< br>

General Pershing was a famous American officer

< br>

ژنرال پرشینگ یک افسر معروف آمریکایی بود.

< br>

He was in the American army, and fought in
Europe in the First World War.

< br>

او در ارتش آمریکا بود ، و دراروپا در جنگ جهانی اول جنگید.

< br>

After he died, some people in his home town wanted to remember him

< br>

پس از مرگ او ، برخی از افراد در شهر زادگاهش می خواستند او را به یاد بیاورند ،

< br>

so they’ put up a big statue of him on a horse

< br>

بنابراین انها مجسمه بزرگی از او که بر روی اسبی قرار داشت ساختند

< br>

There was a school near the statue
,

یک مدرسه در نزدیکی مجسمه قرار داشت

< br>

and some of the boys passed it every day on their way to school .
and again on their way home

< br>

و بعضی از پسربچه ها هرروز در مسیر مدرسه و بازگشت به خانه از کنار ان میگذشتند

< br>

After a few months some of them began to say, ‘Good morning, Pershing’, whenever they passed the statue,

< br>

بعد از چند ماه برخی از آنها هر وقت از کنار مجسمه میگذشتند

شروع به گفتن “صبح بخیر پرشینگ” کردند ،

< br>

and soon all the boys at the school were doing this
 

و به زودی همه پسرهای مدرسه این کار را انجام میدادند

 

One Saturday one of the smallest of these boys
was walking to the shops with his mother

 

در یک(روز)شنبه یکی از کوچکترین این پسرها با مادرش به فروشگاه میرفت

 

when he passed the statue. He said, ‘Good morning Pershing’ to it

 

وقتی که از کنار مجسمه گذشت گفت:صبح بخیر پرشینگ

 

but then he stopped and said to his mother

 

اما سپس او ایستاد و به مادرش گفت:

 

?, ‘I like Pershing very much, Ma, but who’s that funny man on his back

 

مامان،من پرشینگ را خیلی دوست دارم،اما ان مرد خنده دار که پشتش سواره کیه؟

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور