به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

لغات ترکیبی

  /  لغات ترکیبی

ترکیب واژه ها

<—              trash

زباله

 trash talk

کری خواندن

talk                —>

صحبت کردن

<—                bad

بد

 bad blood

پدرکشتگی

blood             —>

خون

<—           bosom

آغوش

bosom friend

دوست خیلی صمیمی

friend             —>

دوست

<—             apple

سیب

apple polisher

آدم پاچه خوار

polisher         —>

جلادهنده

<—              hush

ساکت

hush money

حق السکوت

money          —>

پول

<—              rainy

بارانی

rainy day

روز مبادا

day                —>

روز

<—                sun

خورشید

sunstroke

گرمازدگی

stroke            —>

ضربه

<—                  rib

دنده

rib cage

قفسه سینه

cage              —>

قفس

<—               love

عشق

lovesick

دلباخته

sick                —>

بیمار

<—                 out

بیرون

outbreak

شیوع

break             —>

شکستن

<—               drop

افتادن

drop dead

ناگهانی فوت کردن

dead              —>

مرده

<—         monkey

میمون

monkeybusiness

حقه بازی

business        —>

تجارت

<—              black

سیاه

blackmail

باج

mail                —>

پست

<—                 mid

میان

midwife

ماما

wife                —>

همسر

<—               side

کنار

side plate

پیش دستی

plate              —>

بشقاب

<—                eye

چشم

eyewash

حرف مفت

wash              —>

شستن

<—                see

دیدن

see off

بدرقه کردن

off                  —>

خاموش

<—            check

چک

check book

دسته چک

book              —>

کتاب

<—                 life

زندگی

life vest

جلیقه نجات

vest               —>

جلیقه

<—              nose

بینی

nosebleed

خون دماغ

bleed             —>

خونریزی کردن

<—              bank

بانک

banknote

اسکناس

note               —>

یادداشت

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور