به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

Destiny

  /  Destiny

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Destiny

.

سرنوشت

.

During a momentous battle, a Japanese general decided to attack even though his army was greatly outnumbered

.

در طول یک نبرد مهم ژنرالی ژاپنی تصمیم گرفت با وجود سربازان بسیار زیادش حمله کند

.

He was confident they would win, but his men were filled with doubt

.
او مطمئن بود که انها پیروز میشوند اما سربازانش تردید داشتند

.

On the way to the battle, they stopped at a religious shrine

.

در مسیر میدان نبرد انها در معبدی مقدس توقف کردند

.

After praying with the men, the general took out a coin and said, “I shall now toss this coin. If it is heads, we shall win

.

پس از فریضه دعا با مردان، ژنرال سکه ای دراورد و گفت: سکه را به هوا پرتاب خواهم کرد.اگر رو امد ما میبریم
.

   If it is tails we shall lose “Destiny will now reveal itself.”

 .

اگر شیر بیاید شکست خواهیم خورد.سرنوشت اکنون خود مشخص خواهد کرد

ش.

He threw the coin into the air and all watched intently as it landed

.

سکه را به هوا پرتاب کرد و همه مشتاقانه تماشا کردند که چطور فرود میاید

.

It was heads. The soldiers were so overjoyed and filled with confidence.

.

رو بود.سربازان از فرط شادی از خود بیخود شدند و پر از اعتماد به نفس شدند

.

that they vigorously attacked the enemy and were victorious.

.

انها با قدرت به دشمن حمله کردند و پیروز شدند.

.

After the battle. a lieutenant remarked to the general, “No one can change destiny.”

.
پس از جنگ ، یک ستوان به ژنرال گفت: هیچکس نمیتواند سرنوشت را تغییر دهد.

.

“Quite right,” the general replied as he showed the lieutenant the coin, which had heads on both sides

.

ژنرال در حالی که سکه ای را که دو طرف ان رو بود به ستوان نشان میداد پاسخ داد: “کاملا درسته”.
.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور