به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

Email

  /  Email

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Email

 

A man checked into a hotel. There was a computer in his room so he decided to send an e-mail to his wife.

 

مردی اتاق هتلی را تحویل گرفت. در اتاقش کامپیوتری بود بنابراین تصمیم گرفت ایمیلی به همسرش بفرستد.

 

However he accidentally typed a wrong e-mail address and without realizing his error he sent the e-mail.

 

ولی به طور تصادفی ادرس ایمیل را اشتباه تایپ کرد و بدون اینکه متوجه اشتباهش شود ایمیل را فرستاد.

 

Meanwhile….Somewhere in Houston  a widow had just returned from her husband’s funeral.

 

بااین وجود…جایی در هوستون،بیوه ای از مراسم خاکسپاری شوهرش بازگشته بود.

 

The widow decided to check her e-mail expecting condolence messages from relatives and friends.

 

زن بیوه تصمیم گرفت ایمیلش را به این خاطر که پیام های همدردی اقوام و دوستانش را بخواند،چک کند.

 

After reading the first message she fainted.

 

پس از خواندن اولین پیام از هوش رفت.

 

The widow’s son rushed into the room found his mother on the floor and saw the computer screen which read:

 

پسرش به اتاق امد و مادرش را کف اتاق دیدو از صفحه کامپیوتر این را خواند:

 

To: My Loving Wife

Subject: I’ve Reached

Date: 2 May 2006

 

به:همسر دوست داشتنی ام
موضوع:من رسیدم
 تاریخ:2 می 2006

 

I know you’re surprised to hear from me. They have computers here and we are allowed to send e-mails to loved ones.

میدانم از شنیدن حرف من تعجب کردی،انها اینجا رایانه دارند و ما اجازه داریم به انهایی که دوستشان داریم ایمیل بدهیم.

 

I’ve just reached and have been checked in

I see that everything has been prepared for your arrival tomorrow.

 

من تازه رسیده ام و بررسی شده ام،میبینم که همه چیز اماده شده که فردا برسی.

 

Looking forward to seeing you TOMORROW!

مشتاقانه منتظر دیدنت هستم فردا

 

Your loving hubby

 

شوهر دوستدارت

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور