به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

خوراکی

  /  خوراکی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

You are what you eat

غذای انسان ماهیت انسان را می‌سازد

All that glitters is not gold

هر گردی گردو نیست

Strike while the iron is hot

تا تنور گرم است نان را بچسبان

Help yourself

از خودتان پذیرایی کنید

You can’t burn the candle at both ends

نمی‌شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را

You can’t dance at two weddings

با یک دست نمی‌توان دو هندوانه بر داشت

Too many cooks, spoil the broth

آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک

You can’t get blood out of stone

نمیتوانی از اب کره بگیری

Cook someone’s goose

آشی برات بپزم که یک وجب روغن داشته باشد

Have a finger in every pie

نخود هر آش بودن

You reap what you sow

خرما نتوان خورد از این خار که کاشتیم

When the drink is in, the truth is out

مستی و راستی

what you pay, what you get

هرچقدر پول بدی همانقدر آش میخوری

an Apple a day keeps the doctor away

روزی یک سیب بخور تا از طبیب دور بمانی

Wishes don’t wash the dishes

با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود

Work while it is day

تا تنور داغ است باید نان را پخت

When you play you must pay

هرکه خربزه میخورد پای لرزش هم مینشیند

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور