به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

سلام و معاشرت

  /  سلام و معاشرت

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

?A: Hi, how are you doing
.
A:سلام،حال شما چطور است؟

.

?B: I’m fine. How about yourself
.
B:من خوبم،خودتان چطور؟
.
.A: I’m pretty good. Thanks for asking
.
A:من خیلی خوبم.ممنونم بابت پرسیدن.
.
?B: No problem. So how have you been
.
B:مشکلی نیست.در چه حالی بوده ای؟

.

?A: I’ve been great. What about you
.
A:من عالی بودم.شما چطور؟
.
.B: I’ve been good. I’m in school right now
.
B:من خوب بودم.الان در مدرسه هستم.
.
.A:Which school do you attend
.
A:به چه مدرسه ای میروید؟

.

.B: I go to PCC
.
B:من به PCC میروم.

.

?A: Do you like it there
.
A:انجا را دوست داری؟

.

B: It’s okay. It’s a really big campus

.

B:خوب است.این یک دانشگاه واقعا بزرگ است.

.

A: Good luck with school

.

A:در مدرسه موفق باشی.

.

B: Thank you very much

.

B:بسیار متشکرم.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور