به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

Hello

  /  Hello

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Hello, it’s me

.

سلام این منم

.
I was wondering if after all these years

.

من در تعجبم که بعد از این همه سال

.
You’d like to meet, to go over

.

دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو

.
Everything

.

به یاد بیاری

.
They say that time’s supposed to heal ya

.

اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه

.
But I ain’t done much healing

.

ولی من اونقدرا هم خوب نشدم

.
Hello, can you hear me

.

سلام صدا منو میشنوی؟

.

I’m in California dreaming about who we used to be

.

من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم

.
When we were younger and free

.

وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم

.
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

.

فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت

.
There’s such a difference between us

.

خیلی تفاوت بین ما هست

.
And a million miles

.

بیش از یک میلیون مایل

.

Hello from the other side

.

از طرفی دیگر سلام

.
I must’ve called a thousand times to tell you

.

من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

.
I’m sorry, for everything that I’ve done

.

من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

.
But when I call you never seem to be home

.

ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

.
Hello from the outside

.

سلامی از بیرون

.
At least I can say that I’ve tried to tell you

.

حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

.
I’m sorry, for breaking your heart

.

من متاسفم برای شکستن قلب تو

.
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

.

ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

.
Hello, how are you

.

سلام حالت چطوره؟

.
It’s so typical of me to talk about myself
.

این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم

.
I’m sorry, I hope that you’re well

.

من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه

.
Did you ever make it out of that town

.

آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی

.
Where nothing ever happened

.

جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد

.
It’s no secret

.

این یک راز نیست

.
That the both of us are running out of time

.

چون زمان هر دومون داره تموم میشه

.
Hello from the other side

.

از طرفی دیگر سلام

.
I must’ve called a thousand times to tell you

.

من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

.
I’m sorry, for everything that I’ve done

.

من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

.
But when I call you never seem to be home

.

ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

.
Hello from the outside

.

سلامی از بیرون

.
At least I can say that I’ve tried to tell you

.

حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

.
I’m sorry, for breaking your heart

.

من متاسفم برای شکستن قلب تو

.
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

.

ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

.
Ooooohh, anymore

.

اوه نه دیگه

.
Ooooohh, anymore

.

اوه نه دیگه

.
Ooooohh, anymore

.

اوه نه دیگه

.
Anymore

.

نه دیگه

.
Hello from the other side

.

از طرفی دیگر سلام

.
I must’ve called a thousand times to tell you

.

من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

.
I’m sorry, for everything that I’ve done

.

من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

.
But when I call you never seem to be home

.

ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

.
Hello from the outside

.

سلامی از بیرون

.

At least I can say that I’ve tried to tell you

.

حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

.
I’m sorry, for breaking your heart
.

من متاسفم برای شکستن قلب تو

.
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

.

ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور