به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

دعوت به مهمانی

  /  دعوت به مهمانی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A: Hey, what’s up?
.
A:هی ، چه خبر؟

.

.B: Nothing really
.
B:هیچ چیز واقعاً.
.
.A: I’m throwing a party on Friday
.
A: من جمعه میهمانی برگزار می کنم.
.
.B:I didn’t realize that
.
B: من متوجه این موضوع نبودم.

.

?A: You didn’t
.
A:متوجه نبودید؟
.
.B: Nobody has told me anything about your party
.
B:هیچ کس در مورد مهمانی شما چیزی به من نگفته است.
.
?A:Did you want to go
.
A:می خواستید بروید؟

.

?B:When does it start
.
B: چه زمانی شروع می شود؟

.

.A: At 8:00 p.m
.
A:ساعت 8:00 بعد از ظهر.

.

.B:I’ll be there

.

B:من آنجا خواهم بود.

.

.A:I’d better see you there

.

A: بهتر است شما را آنجا ببینم.

.

.B: Of course

.

B:البته.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور