به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

زندگی

  /  زندگی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Old habits die hard

ترک عادت موجب مرض است

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو

What goes around comes around

از هر دست بدی از همان دست پس میگیری

Ask much to have a little

به مرگ بگیر تا به تب راضی شود

A great ship must have deep water

هرکه بامش بیش ، برفش بیشتر

A hungry man, an angry man

آدم گرسنه دین و ایمان ندارد

All are not thieves that dogs hard at

هر گردی گردو نیست

All is for the best

هرچه پیش آید خوش آید

April and May are the keys of the year

سالی که نکوست از بهارش پیداست

Beat one to frighten an other

به در میگیم دیوار بشنوه

Be just to all, but trust not all

بدگمان باش در امان باش

Charity begins at home

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

Cut your coat according to your cloth

پارا به اندازه گلیمت دراز کن

God helps the sailor but he must row

از تو حرکت از خدا برکت

Drop by drop fills the tub

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

Easy come, easy go

باد اورده را باد میبرد

Every cook praises his own broth

هیچکس نمیگوید ماست من ترش است

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور