به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

گذشته استمراری

  /  گذشته استمراری

 گذشته استمراری

 

  گذشته استمراری برای زمانی است که کاری در زمان گذسته انجام شده و تا مدتی هم ادامه داشته است.مثلا میگوییم من دیروز تا ظهر کار میکردم.

  کار کردن برای مدتی ادامه داشته است.

.

  ساختار جمله در زمان گذشته استمراری:

.

                                                         …+ زمان + مکان + ساختار ing دار فعل + was / were +  فاعل

.

                                                            من داشتم دیشب درس میخواندم                       I was studying last night 

    .

 شکل فعل در زمان گذشته استمراری :  

.

  در افعال انگلیسی برای تبدیل آنها به گذشته استمراری باید مانند گذشته ساده به انتهای آنها ing اظافه کرد با این تفاوت که در گذشته استمراری از

  افعال کمکی was / were نیز باید در جمله استفاده کرد.

. اططططط

                                                   شما دیشب داشتی غذا میپختی                                                you were cooking last night

 .

سوالی کردن گذشته استمراری :

.
                                                             … +ساختار ing دار فعل + فاعل + was / were

 .

 برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری کافی است جای فعل کمکی را با فاعل عوض میکنیم.

.

                                             آیا تو دیشب داشتی رانندگی میکردی؟                                              ?were you driving last night

.

 نکته : فعل هایی که به e ختم میشوند برای اظافه کردن ing باید ابتدا e را حذف کنیم و افعالی که به ie ختم میشوند برای اظافه کردن ing
  ابتدا ie به y تبدیل میشود و بعد ing به آخر فعل اظافه میشود.

.

نکته : هنگامی که میخواهیم از what / where / why / when استفاده کنیم ، ابتدا
 جمله را با استفاده از was / were سوالی میکنیم. سپس کلمه پرسشی خود را ابتدای جمله و قسمت پرسیده شده را حذف میکنیم.

.

                                      دیشب چه چیزی داشتی میخواندی؟                                       ?what were you reading last night

.

 منفی کردن جملات گذشته استمراری:

.

 برای منفی کردن جملات گذشته استمراری کافی است که بعد از فعل کمکی was / were از کلمه منفی کننده ی not ،

  استفاده کنیم.

.

                                        آنها تلویزیون تماشا نمیکردند                                            they were not / weren’t watching TV

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور