به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

عبارات کاربردی

  /  عبارات کاربردی

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

as easy as winking

مثل آب خوردن

As proud as the peacock

از دماغ فیل افتاده

Bed of roses

آش دهن سوز

Buzz off

بزن به چاک

Cut the crap

مزخرف نگو

Fill someone with fury

کفر کسی را بالا آوردن

Find the length of one’s foot

دندان کسی را شمردن

Freeze one’s blood

زهره ترک کردن

Get around a person

قلق کسی را بدست آوردن

Grease someone’s mustache

سبیل کسی را چرب کردن

Harp on one string

پا توی یک کفش کردن

Have the last word

حرف خود را به کرسی نشاندن

We are on a different wavelength

آب ما دریک جوی نمی رود

Woman’s dreams go by contraries

خواب زن چپ است

Wake up and smell the coffee

شش دنگ حواس خود را جمع کردن

After a storm comes a calm

آرامش پس از طوفان میاید

All frills and no knickers

پزعالی ، جیب خالی

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور