به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

Princess and Frog

  /  Princess and Frog

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Princess and Frog

شاهزاده خانم و قورباغه

 

An older gentleman was playing a round of golf.

 

پیرمردی درحال بازی کردن گلف بود 

 

Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond

 

ناگهان توپ او قطعه قطعه شد و داخل برکه کم ابی رفت

 

As he was attempting to retrieve the ball he discovered a frog that,

to his great surprise,

started to speak!

 

همانطور که او برای پیدا کردن مجدد توپ تلاش میکرد با نهایت تعجب متوجه شد که یک قورباغه شروع به حرف زدن کرد:

 

“Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a week.”

 

“مرا ببوس ، و من به یک شاهزاده خانم زیبا تبدیل خواهم شد ، و من برای یک هفته برای تو خواهم بود.”

 

 He picked up the frog and placed it in his pocket. As he continued to play golf, the frog repeated its message.

 

او قورباغه را برداشت و آن را در جیب خود قرار داد. در حالی که به بازی گلف ادامه می داد ، قورباغه پیام خود را تکرار کرد:

 

“Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole month!”

 

“مرا ببوس ، و من به یک شاهزاده خانم زیبا تبدیل خواهم شد،و من یک ماه کامل مال تو خواهم بود! “

 

The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out.

 

این مرد به بازی گلف خود ادامه داد بازی و یک بار دیگر قورباغه صحبت کرد.

 

“Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole year!”

 

“مرا ببوس ، و من به یک شاهزاده خانم زیبا تبدیل خواهم شد ، و من یک سال تمام مال تو خواهم بود! “

 

Finally, the old man turned to the frog and exclaimed, “At my age, I’d rather have a talking frog!”

 

سرانجام ، پیرمرد رو به قورباغه کرد و فریاد زد:” دراین سن ترجیح می دهم قورباغه ای سخنگو داشته باشم!”

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور