به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

ضمایر انعکاسی

  /  ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی

 

 ضمایر انعکاسی صرف واژه (خود) در زبان فارسی هستند و به عنوان مفعول جمله و مطابق با فاعل جمله استفاده میشوند.

 .

 

جمع ها Plural مفرد singular
خودمان ourselves خودم myself
  خودت yourself
خودتان yourselves خودش(مذکر) himself
  خودش(مونث) herself
خودشان themselves خودش(خنثی) itself

.

هنگامی که فاعل و مفعول یک جمله یکسان باشد از ضمایر موصولی استفاده میکنیم.

.

                               او برای خودش یک کتاب خرید                               she bought a book for herself
                            من برای خودم غذا درست کردم                                       I made food for myself

 .

کاربرد ضمایر انعکاسی :

.

  به عنوان مفعول مستقیم:

.

هنگامی که در یک جمله فاعل و مفعول یکسان باشند از ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم استفاده میکنیم.

.

                            او به خودش رانندگی را آموزش میدهد                            he is teaching himself to driving

.

نکته : برخی از افعال در صورت استفاده از ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم معنایشان تغییر میکند.

.

     ?Would you like to help yourself to another slice of cake?  =  Would you like to take another slice of cake                                                         دوست داری قطعه دیگری کیک برداری؟   

.

به عنوان مفعول غیر مستقیم :

.

هنگامی که در یک جمله فاعل و مفعول جمله یکسان هستند میتوان از ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول دوم یا غیر مستقیم استفاده کرد.

  .

           آیا (شما) دوست دارید برای خودتان مقداری نوشابه بریزید                 ?Would you like to pour yourself some water

  .

به عنوان مفعول حرف اظافه :

.  

 از ضمایر انعکاسی بعد از حرف اطافه و به عنوان متمم در جمله هم میتوان استفاده کرد.

.                          

                                                     او برای خودش شیرینی پزی میکرد                 he had to bake for himself

.

با حرف اظافه by :

.

هنگامی که ضمایر انعکاسی بعد از حرف اظافه by استفاده شوند به این معناست که شخص به تنهایی و بدون کمک شخص دیگری کاری را انجام داده است.

.

                                                   او به تنهایی زندگی میکرد                               she lived by herself

.

برای تاکید کردن :

.

از ضمایر انعکاسی  برای تاکید کردن بر روی فرد یا چیزی استفاده میشود.

.

                                    خود تهران شهر بزرگی است                                 Tehran itself is quite a big city      

.

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور