به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

اسم های مفرد و جمع

  /  اسم های مفرد و جمع

 اسم مفرد و جمع

 

  اسم ها به چیز های معین یا نامعین که در زندگی با آنها سر و کار داریم اطلاق میشود. برای جمع بستن اسامی ، به انتهای اسم مفرد s اظافه میشود.

 .

                                                          (درها ) doors  <—–  (در ) door               ( میزها )  tables <—- (میز) table

.

 نکته: اسم هایی که به ss / ch / s / x ختم میشوند برای جمع بستن به انتهای آنها es اظافه میشود.

.

                                                 (اتوبوس ها ) buses  <—–  (اتوبوس ) bus              ( جعبه ها )  boxes <—- (جعبه) box

    .

 نکته : اسم هایی که به f یا fe ختم میشوند برای جمع بستن ابتدا f یا fe به v تبدیل میشود و سپس به انتهای آن es  اظافه میشود.

.

                                                     (گرگ ها ) wolves <—–  (گرگ) wolf                    (همسرها )  wives <—- (همسر) wife

 .

 نکته : برخی از اسم ها در زبان انگلیسی از قاعده خاصی پیروی نمیکنند و به شکل های متفاوتی جمع بسته میشوند. .

.

                                                         (مردها ) men <—–  (مرد) man                        (بچه ها ) children <—- (بچه) child

.

 نکته : در زبان انگلیسی برخی از اسامی شکل مفرد و جمع آنها یکسان است..

.

                                                   (گوزن ها ) deer <—–  (گوزن) deer                   (گوسفندها ) sheep <—- (گوسفند) sheep

 

 

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور