به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

آینده با will

  /  آینده با will

 آینده با will

 

  زمان آینده برای زمانی استفاده میشود که قصد داریم کاری را در زمان آینده انجام بدهیم.زمان آینده شکل های مختلفی دارد که ما در این درس به زمان

 آینده با will میپردازیم.

.

  ساختار جمله در زمان آینده ساده:

.

                                                         …+ زمان + مکان + شکل ساده فعل + will +  فاعل

.

                                                         من اسپانیایی را یاد خواهم گرفت                          I will learn Spanish

    .

 شکل فعل در زمان آینده ساده :  

.

افعال انگلیسی در زمان آینده ساده به صورت مصدر و شکل ساده خود به همراه فعل کمکی will به کار می روند.

. اططططط

                                                       او ماشین خواهد خرید                                                 She will buy a car

 .

سوالی کردن آینده ساده :

.
                                                             … + شکل ساده فعل + فاعل + will

 .

 برای سوالی کردن جملات کافی است جای فعل کمکی will و فاعل را عوض کنیم.

.

                                         آیا تو به کانادا خواهی ر فت؟                                            ?will you go to Canada

.

نکته : در زمان سوالی کردن جملات آینده ساده از فعل به شکل ساده استفاده میکنیم .

.

نکته : هنگامی که میخواهیم از what / where / why / when استفاده کنیم ، ابتدا جمله را با استفاده ازwill سوالی میکنیم.
 سپس کلمه پرسشی خود را ابتدای جمله و قسمت پرسیده شده را حذف میکنیم.

.

                            شما به چه کشوری سال آِینده خواهی رفت؟                                       ?what country will you go to next year

.

 منفی کردن جملات آینده ساده:

.

 برای منفی کردن جملات آینده ساده کافی است که بعد از فعل کمکی will ، از not

 برای منفی کردن جمله استفاده کنیم.

.

                                  تو سال آینده به پاریس نخواهی رفت                                            you will not / won’t go to Paris next year

 

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور