به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

زمان ها

  /  زمان ها

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

حال ساده

زمان حال ساده برای نشان دادن کاری در زمان حال به کار میرود

حال استمراری

از زمان حال استمراری برای بیان عملی که در حال وقوع در زمان حال است استفاد ه میشود

گذشته ساده

از زمان گذشته ساده برای بیان کاری در زمان گذشته استفاده میشود

گذشته استمراری

از زمان گذشته استمراری برای بیان کاری که در گذشته اتفاق افتاده و تا مدتی ادامه داشته است استفاده میشود

آینده با will

برای زمان هایی که میخواهیم کاری را در آینده انجام دهیم از will استفاده میکنیم

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور