به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

آب و هوا

  /  آب و هوا

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

A: It’s an ugly day today.
.
A:امروز یک روز زشت است.

.

.B: I know. I think it may rain
.
B:میدانم.فکر کنم ممکن است باران ببارد.
.
.A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today
.
A:اواسط تابستان است.امروز نباید باران ببارد.
.
.B: That would be weird
.
B:عجیب خواهد بود.

.

.A:Yeah, especially since it’s ninety degrees outside
.
A:بله،مخصوصا که بیرون نود درجه است.
.
.B:I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside
.
B:میدانم، اگرباران ببارد وبیرون گرم باشد وحشتناک خواهد بود.
.
.A:Yes, it would be
.
A:بله ، همینطوره.

.

.B:I really wish it wasn’t so hot every day
.
B:من واقعا آرزو میکنم هرروز انقدر گرم نباشد.

.

.A: Me too. I can’t wait until winter
.
A:من هم همینطور. نمیتوانم صبر کنم تا زمستان.

.

.B:I like winter too, but sometimes it gets too cold

.

B: من هم زمستان را دوست دارم ، اما گاهی اوقات خیلی سرد میشود.

.

.A:I’d rather be cold than hot

.

A:من ترجیح میدهم سرد باشد تا گرم.

.

.B: Me too

.

B:من هم همینطور.

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور