به آموزشگاه تمام الکترونیک زبانهای خارجی ستاک خوش آمدید.

Image Alt

کار و تلاش

  /  کار و تلاش

آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

Don’t bite off more than you can chew

لقمه‌ گنده‌تر از دهانت برندار

The first step is always the hardest

اولین همیشه سخت‌ترین قدم هست

Always have two strings to your bow

کار از محکم کاری عیب نمیکند

No pain, no gain

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

Where there is a will there is a way

خواستن توانستن است

Actions speak louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

A willing horse is run to death

خر بارکش را هی بار میکنند

Better sit idle than work for naught

بیکاری بهتر از بیگاری است

Destroy the lion while he is but a whelp

علاج واقعه باید قبل از وقوع کرد

You must lie on the bed you have made

خود کرده را تدبیر نیست

You are a back seat driver

کنار گود نشسته ای و میگویی لنگ اش کن

You can’t make bricks without straw

با دست خالی نمیتوان کاری انجام داد

Well begun is half done

شروع خوب نصف کار است

Will is the key of the victories

رمز پیروزی ارده است

We cannot learn without pain

بدون رنج و زحمت علم حاصل نمیشود

Winning is earning, losing is learning

پیروزی موفقیت است و شکست تجربه

Writing of ideas is the capital of future

نوشتن ایده ها سرمایه آینده است

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور